Gestió Biomètrica de la Formació dels conductors professionals (CAP)

Lector Biomètric Cursos CAP + BOE-A-2020-9535 + Formació Conductors Professionals + Terminal Nitgen

Aplicació per Centres CAP

120 €

llicència aplicació + terminal biomètric hamster

Vídeo Promocional – Assistència Biomètrica Centres CAP

Sistema de control d’accés biomètric que incorpora les característiques que determina la Direcció General de Transporte Terrestre amb la finalitat de facilitar el control d’assistència als cursos que s’imparteixen, tant de la part de formació impartida a l’aula com de la impartida des d’un vehicle (segons el Real Decret 1032/2007, de 20 de juliol, en el que es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicules destinats al transport per carretera)

Característica dels sistemes de control d’accés biomètric

1. Garanteix el registre diari de la jornada de formació de cadascun dels alumnes, incloent el registre de l’horari concret d’inici i finalització de cada jornada de formació a la que assisteixen.
2. El sistema permet, mitjançant un ordenador amb accés a la xarxa, realitzar el registre a l’aula o des d’un vehicle.
3. La data i hora, per tots els registres, es realitza mitjançant lectura, a través del protocol NTP, al ROE (Real Instituto y Observatorio de la Armada).
4. Els registres de fitxatges individuals de cada alumne s’agrupen pel curs de formació al que assisteixen.
5.  L’Aplicació permet, als centres de formació de conductors autoritzats, registrar la següent informació de cada curs:

  • Identificador del Centre de Formació.
  • Códi del curs.
  • Data i hores d’inici i finalització de la jornada lectiva.
  • Identificació de l’alumne mitjançant Document Nacional d’Identitat o número d’identitat estranger.

6. L’aplicació permet generar un fitxer de registre d’assistència (en el format especificat a l’ANNEX del BOE amb Referència “BOE-A-2020-9535”) per ser enviat, diàriament, a la Direcció General de Transporte Terrestre.

Conservació dels registres

  • L’Aplicació conservarà, para cada centre autoritzat, els registres de cada curs durant 1 any, i estaran a disposició dels Serveis d’Inspecció de Transport.

Accés de la inspecció

El sistema de control de accés biomètric instal·lat als Centres de Formació del CAP permeten que els Serveis d’Inspecció de Transport puguin:

  • Comprovar el correcte funcionament dels sistemes de control d’accés biomètric.
  • Contrastar els registres de fitxatges de la jornada o jornades del centre amb els alumnes que estiguin rebent la formació en aquell moment.
  • Accedir i consultar els registres dels fitxatges i dels cursos impartits pel centre, com també exportar i descarregar aquests registres, en el format especificat en l’annex del BOE.